Osebna dozimetrija je določanje obsevanosti oseb, ki so pri svojem delu izpostavljene ionizirajočemu sevanju zunanjih virov (sevanje rentgenskih naprav ali radioaktivnh virov).

Uporaba osebnih dozimetrov je zakonska obveza za vse, ki pri svojem delu prihajajo v takšna polja ionizirajočih sevanj, da bi lahko prejeli doze večje od mejnih vrednosti za prebivalstvo (1 mSv/leto). Tako Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) v 29 členu zahteva:

Delodajalec mora zagotoviti, da se redno ugotavlja izpostavljenost delavcev in meri sevanje na delovnem mestu, v primeru interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob izrednem dogodku in da se rezultate ugotavljanja izpostavljenosti in merjenja sevanja hrani in o njih poroča ministrstvu, pristojnemu za zdravje.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. izvaja osebno dozimetrijo za sevanju poklicno izpostavljene delavce v preko 600 organizacijah v Sloveniji. Trenutno uporablja naše dozimetre skoraj 3000 oseb.

Uporabljamo dozimetrični sistem firme Panasonic in sicer

  • Termoluminescentne dozimetre UD-802AS in
  • čitalec dozimetrov UD-716AGL

Vsak dozimeter sestavljajo štirje detektorji, prekriti s filtri. Iz odčitkov vseh štirih detektorjev in njihovih razmerij ocenimo vrsto in energijo sevanja s katerim je bil dozimeter obsevan in to upoštevamo pri izračunu prejete doze.Vsak dozimeter je opremljen s številko, ki je kodirano zapisana v ohišju dozimetra in na nalepki na samem dozimetru.

Na drugi strani dozimetra pa je nalepka z imenom in priimkom osebe, ki dozimeter uporablja. Z osebnimi dozimetri merimo osebni dozni ekvivalent Hp(d), ki je definiran kot doza v tkivu na globini d pod točko na telesu, kjer nosimo dozimeter (ICRU report 51, 1993). Osebni dozni ekvivalent omogoča konzervativno oceno efektivne doze E. Ta za poklicno obsevane osebe ne sme preseči 20 mSv letno s povprečenjem prek petih let, pri tem pa v kateremkoli letu ne sme preseči 50 mSv.

Pri vključevanju v osebno dozimetrijo za potrebe vodenja baze podatkov in za potrebe centralnega dozimetričnega registra potrebujemo nekaj osnovnih podatkov o podjetju (delodajalcu) in osebi, ki se vključuje v dozimetrijo. Zato je potrebno izpolniti obrazca: