Varstvo pred sevanji in meritve radioaktivnosti

Domov > Okolje > Varstvo pred sevanji in meritve radioaktivnosti

Naše dejavnosti zajemajo osebno in klinično dozimetrijo, preglede virov ionizirajočih sevanj v medicini, industriji in drugih panogah, pripravljeni pa smo tudi na posredovanje ob izrednih dogodkih.

Opravljamo meritve ravni sevanja v delovnem in življenjskem okolju:

 • meritve ravni obsevanosti oseb, ki so izpostavljene ionizirajočemu sevanju zunanjih virov na delovnem mestu (osebna dozimetrija)
 • meritve ravni obsevanosti pacientov, izpostavljenih pri radioloških posegih v zdravstvu (klinična dozimetrija)

Pregledujemo vire ionizirajočih sevanj v medicini, industriji in drugih panogah:

 • opravljamo preglede, pripravljamo poročila in strokovna mnenja o virih sevanj
 • strokovno nadziramo vire sevanj s stališča njihove varnosti in funkcionalnosti
 • svetujemo pri nakupu, postavitvi in uporabi virov ionizirajočega sevanja in zagotavljanju radiološko ustreznih pogojev dela

Med našimi dejavnostmi so še:

 • priprava programov in izvajanje usposabljanj iz varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • prevoz radioaktivnih snovi
 • izdelava strokovnih mnenj o obsevanosti delavcev
 • izračun potrebne zaščite prostorov, kjer se uporabljajo viri sevanja
 • izdelava ocen varstva izpostavljenih delavcev
 • izdelava programov radioloških posegov
 • merjenje radioaktivnosti:
  • meritve radioaktivnosti v vseh vrstah vzorcev
  • meritve radona in radonovih potomcev, sanacije objektov s povišanimi vsebnostmi radona v delovnem in življenjskem okolju
  • kontrolne meritve vzorcev hrane (za uvoz in izvoz)
  • meritve in določitev specifičnih aktivnosti radionuklidov (radioaktivnosti) Sr-89/90 v živilih, mleku, zemlji, v zraku in padavinah ter J-131 v mleku
  • meritve radioaktivnosti na terenu (in-situ)

Ob izrednih dogodkih smo pripravljeni, da:

 • mobilna enota posreduje v primeru jedrske nesreče ali terorističnega napada z radioaktivnim materialom
 • interveniramo ob najdbah radioaktivnih virov in snovi v odpadnih surovinah
 • posredujemo ob izrednih dogodkih pri uporabnikih virov