Izobraževanje in usposabljanje

Domov > Varnost pri delu > Izobraževanje in usposabljanje

Redno pripravljamo različna izobraževanja, tečaje in druga strokovna usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu.

Usposabljanja

 • varnost in zdravje pri delu za različne dejavnosti (vodstveni in vodilni delavci, pisarniški delavci, varno delo s plini, rokovanje z nevarnimi kemikalijami, varno delo za elektrikarje in hišnike, varno delo za monterje in serviserje dvigal, varno delo z azbestom ...)
 • usposabljanja iz varstva pred požarom
 • usposabljanju delavcev, ki delajo v področjih eksplozijske ogroženosti
 • usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč
 • strokovna usposabljanja (prevoz nevarnega blaga, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga, varno delo z eksplozivi za trgovce in skladiščnike in odgovorne osebe, voznik viličarja, upravljavec TGM …)
 • osnovna andragoška znanja – uspešno javno nastopanje in stili poučevanja
 • higiena živil v skladu s HACCP sistemom
 • varstvo pred ionizirajočimi sevanji za delavce iz medicine, industrije in raziskovalnih dejavnosti o ustrezni zaščiti ter o načinih varovanja pred škodljivimi učinki sevanja in o merjenju sevanja
 • usposabljanje za reševalce iz dvigal
 • usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
 • izobraževanja s področja celovitega aktivnega zdravstvenega varstva: delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
 • izobraževanja o varnem delu pri izpostavljenosti različnim tveganjem
 • izobraževanja s področja promocije zdravja (ergonomija, stres, izgorelost, preventiva bolezni gibal, alkoholizem in delovno okolje …)

Delavnice in seminarji

 • varnost strojev in dvigal
 • trpinčenje (mobing) in nadlegovanje na delovnem mestu
 • osebna varovalna oprema
 • novosti na področju kemijske zakonodaje
 • ravnaje z odpadki
 • hrup in vibracije v delovnem in življenjskem okolju
 • postopki za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • pravice invalidov
 • preiskave delovnega okolja – prah  
 • preiskave delovnega okolja – toplotne razmere
 • razsvetljava na delovnih mestih
 • varno premeščanje bremen
 • varno vzdrževanje
 • protieksplozijska zaščita v lakirnicah
 • nevarnost elektrostatike
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • ocenjevanje požarnih nevarnosti in požarnih tveganj
 • varno delo na gradbiščih

Tečaji

 • svetovalec za kemikalije
 • prva pomoč (s praktičnimi vajami) za konkretno delovno okolje

Na aktualna izobraževanja se lahko prijavite na strani Naročila in prijave.