Ekologija in toksikologija

Domov > Okolje > Ekologija in toksikologija

Na področju ekologije in toksikologije se naše dejavnosti nanašajo na meritve emisij in imisij, meritve in amalize kemičnih snovi v delovnem okolju ter svetovanje in izobraževanje.

Meritve emisij in imisij zajemajo:

 • meritve, analize in izdelava poročil o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • modeliranje razširjanja onesnaževanja iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • izdelava letnih poročil o emisijah snovi v zrak (LPZ) in bilanc topil
 • meritve in poročila o imisijah (onesnaženost) snovi v zraku
 • meritve kemičnih snovi v zunanjem zraku in zraku bivalnih prostorov, uradov, šol …
 • meritve in ocene koncentracij vlaken azbesta in drugih vlaknatih materialov v delovnem in zunanjem okolju
 • meritve in ocene vonjav iz emisijskih virov in vonjav v okoljumeritve in izdelava poročil o sestavi odlagališčnega plina na odlagališčih odpadkov
 • meritve onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2,5 v zunanjem zraku in notranjih prostorih

Meritve in analize kemičnih snovi v delovnem okolju:

 • meritve, analize in ocene izpostavljenosti delavcev kemičnim snovem v obliki trdnih delcev, hlapov, aerosolov in plinov na delovnih mestih
 • kemijske analize bioloških vzorcev (snovi in metabolitov v urinu) delavcev, ki so pri delu izpostavljeni kemičnim snovem
 • kemijske analize vzorcev zraka iz delovnega, zunanjega, bivalnega okolja ter emisij

Svetovanje in izobraževanje:

 • strokovne ocene in poročila o vplivih na okolje za posege v prostor (novogradnje, rekonstrukcije, spremembe tehnologije)
 • svetovanje s področja kemikalij
 • izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu z nevarnimi kemikalijami in varnim delom z azbestom