Domov | O nas | Reference

Reference

Naše storitve opravljamo na visoki ravni kakovosti.

O kakovosti naših storitev govorijo številna priznanja, akreditacije, certifikati in uspešno zaključeni projekti. Seznam zadovoljnih odjemalcev – podjetij, s katerimi sodelujemo, je vsako leto daljši.

Priznanja

Ponosni smo, da smo prejeli naslednja priznanja:

 • Safirno priznanje Območno obrtno – podjetniške zbornice Ljubljana-Vič za prizadevno delo na področju obrti in podjetništva
 • Velika plaketa Ministrstva za obrambo za izjemne zasluge, požrtvovalnost in prizadevnost pri krepitvi in uspehih Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo.
 • Zlata plaketa Civilne zaščite Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo.
 • Priznanje in zahvala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za dolgoletno uspešno sodelovanje na področju zagotavljanja zdravega, varnega in ergonomsko prilagojenega okolja, za preprečevanje nesreč in odpravljanje vzrokov, ki bi jih lahko povzročili.
 • Srebrni znak zaslug za varnost Ministrstva za notranje zadeve.
 • Priznanje kresnička Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Akreditacije

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni laboratorij in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za preskusne metode s področij:

 • gradbene akustike in meritev hrupa v okolju,
 • merjenja na področju radiokemije in radioaktivnih sevanj (analize Sr-89/90, gama spektrometrija),
 • merjenja na področju ionizirajočih sevanj (osebna dozimetrija, meritve hitrosti doze, meritve radioaktivne kontaminacije,  meritve RTG aparatov medicini),
 • neionizirajočih sevanj (elektromagnetno sevanje) in optičnih sevanj,
 • preskušanja osebne varovalne opreme in vzorčenja in
 • meritve kemijskih in fizikalnih parametrov v vzorcih iz delovnega ali življenjskega okolja.

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: LP-032, objavljeni na spletni strani www.slo-akreditacija.si, LOM-LMSAR akreditacijska listina-fleksibilni obseg .

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tip A in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020 za izvajanje kontrol na področjih:

 • kontrole dvigal (končne, periodične, sprejemne kontrole in kontrole pred uporabo dvigal za gasilce),
 • kontrolo strojev (naprav za dviganje oseb)

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tip C in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020 za izvajanje kontrol na področju:

 • kontrolo tlačne opreme (kurjene ali drugače ogrevane, tlačnih posod, varnostnih ventilov in cevovodov).

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: K-036, objavljeni na spletni strani www.slo-akreditacija.si.

Certifikati

Center za medicino dela ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001 (številka certifikata: Q-263).

Laboratorij za dozimetrijo ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001 za dejavnost usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (številka certifikata: 1210029796 TMS).