Domov | O nas | Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Poslovanje ZVD temelji na veljavnih zakonih, podzakonskih aktih, različnih pooblastilih, akreditacijskih listinah in certifikatih.

Republika Slovenija – Vlada

 • Odločba o ustanovitvi Zavoda LRS za zdravstveno in tehnično varnost, Ur. L. LRS, št. 24 z dne 14. 7. 1960, Izvršni svet ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.

Akreditacijske listine in certifikati kakovosti

Pooblastila, odločbe, potrdila, certifikati

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Sklep o ustreznosti programa Pridobitev osnovnih andragoških znanj s preskusom usposobljenosti za izvajalce usposabljanj s področja varnosti pri delu, v obsegu 24 ur, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Odločba o izdaji dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Odločba o izdaji pooblastila za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za fazo priprave projekta in fazo izvajanja projekta, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad za varnost in zdravje pri delu.
 • Odločba o izpolnjevanju pogojev za izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije za nacionalno poklicno kvalifikacijo operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Odločba za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po prvem in drugem odstavku 14. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 29/05, 23/06) za področje osebne varovalne opreme, čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk, Ministrstvo za gospodarstvo.
 • Odločba za določitev organa za ugotavljanje skladnosti proizvodov in postopkov v skladu s pravilnikom, za:
  – ES-pregled tipa v skladu s 13. členom in Prilogo 9 Pravilnika o varnosti strojev
  – ugotavljanje skladnosti strojev – naprav za dviganje oseb, pri katerih obstaja tveganje padca z višine, večje od treh metrov iz 17. točke Priloge IV Pravilnika o varnosti strojev.,Ministrstvo za gospodarstvo.
 • Odločba za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po prvem odstavku 14. člena in osmem odstavku 26. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 97/03), Ministrstvo za gospodarstvo.
 • Odločba o pooblastitvi za organ za periodične preglede po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom za naslednja področja opreme pod tlakom: kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom: generatorji pare, sterilizatorji, procesni reaktorji; tlačne posode: enostavne tlačne posode; tlačne posode za paro in vročo vodo, termo olja; tehnične pline; utekočinjene pline iz zraka, utekočinjeni naftni plin, izmenjevalniki toplote in drugo; cevovodi za vročo vodo in paro; varovalna oprema in tlačni pribor: varnostni ventili, tlačni pribor. Organ za periodične preglede opravlja navedene storitve skladno standardom SIST EN ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C, Ministrstvo za gospodarstvo.
 • Odločba za izdajanje poročil o preskusu in certifikatu za zaklonišča, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
 • Odločba o določitvi organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po Pravilniku o varnosti dvigal, Ministrstvo za gospodarstvo.

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Dovoljenje za izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Dovoljenje za izvajanje osnovnega strokovnega usposabljanja za izvajalce ognjemetov, Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov), Ministrstvo za notranje zadeve, Ur. l. RS, št. 18/92.
 • Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (za prevoz radioaktivnih snovi) Ministrstvo za notranje zadeve.

Ministrstvo za obrambo

 • Pooblastilo za opravljanje tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč, Ministrstvo za obrambo.
 • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
 • Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
 • Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
 • Pooblastilo za preskušanje hidrantnih omrežij, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
 • Imenovanje revizijske komisije za revizije projektne dokumentacije za zaklonišča, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
 • Odločba o podelitvi pooblastila za izdelavo študij požarne varnosti, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa in hrupa orožij:
  – z meritvami na osnovi standarda ISO 10843
  – z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

 • Pooblastilo za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:
  – NMPB-XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest
  – RMR za hrup zaradi obratovanja železniških prog
  – ECAC Doc 29 za hrup zaradi obratovanja letališč

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje.

 • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST-ISO 1996-1, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
 • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST-ISO 1996-1, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
 • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode SIST-ISO 9613-2 za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
 • Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za delce PM10 v skladu s standardom SIST EN 12341:2000, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
 • Pooblastilo za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
 • Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, in sicer:
  – Uporaba virov sevanja za obsevanje dozimetrov za potrebe zagotavljanja kakovosti storitev dozimetričnega servisa, v kalibrirnici laboratorija za dozimetrijo in pregled virov sevanja v kleti poslovne stavbe ZVD d.d.
  – Uporaba virov sevanja za preskušanje delovanja portalnih monitorjev na terenu
  – Druga dela, pomožna dela pri izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji med remontnimi deli v nadzorovanem območju Nuklearne elektrarne Krško
  – Uporaba virov sevanja za umerjanje visokoločljivih spektrometrov gama in števca beta
  – Uporaba virov sevanja v izobraževalne namene in za preverjanje delovanja merilnikov sevanja v LDOZ

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost.

 • Pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Dovoljenje za uporabo vira sevanja za preverjanje delovanja merilnikov sevanja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Dovoljenje za uporabo vira sevanja za preverjanje delovanja merilnikov sevanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Dovoljenje za uporabo virov sevanja v izobraževalne namene in umerjanje ali preizkušanje merilnikov sevanja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Dovoljenje za večkratni prevoz radioaktivnih snovi po izrednem dogovoru, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost.
 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za nizkofrekvenčne in visokofrekvenčne vire elektromagnetnega sevanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Odločba o vpisu Zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu v razvid izobraževalnih organizacij, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.
 • Odločba o vpisu Zavoda SRS za varstvo pri delu v razvid raziskovalnih zavodov, Republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
 • Potrdilo o vpisu v evidenco raziskovalnih organizacij in zavodov pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Ministrstvo za zdravje

 • Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa, Ministrstvo za zdravje.
 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa v Zdravilišču Radenci, Ministrstvo za zdravje.
 • Odločba o pooblastilu za opravljanje zdravstvenih pregledov in vodenje zdravstvenih evidenc izvršilnih železniških delavcev, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja št. SLO/AMC/002; pooblastilo se daje prim. prof. dr. Marjanu Bilbanu, dr.med., za opravljanje zdravstvenih pregledov za 1., 2. in evropski 3. razred ter za drugo strokovno osebje v letalstvu, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja št. SLO/AMC/002; prim. prof. dr. Marjanu Bilbanu, dr.med., za opravljanje zdravstvenih pregledov za 1., 2. in evropski 3. razred ter za drugo strokovno osebje v letalstvu, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo Andreji Marolt-Savič, dr. med., spec. MDPŠ, za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo Jožici Zabukošek, dr. med., spec. MDPŠ, za opravljanje zdravstvenih nadzorov izpostavljenih delavcev, Ministrstvo za zdravje.
 • Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, Ministrstvo za zdravje.
 • Odločba o pooblastilu za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike motornih vozil, Ministrstvo za zdravstvo.
 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti fizioterapije, Ministrstvo za zdravje.
 • Odločba o izpolnjevanju pogojev za dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, Ministrstvo za zdravje.
 • Dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, Ministrstvo za zdravje.
 • Odločbo o podelitvi naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, Ministrstvo za zdravje.
 • Pooblastilo za opravljanje nalog v zvezi z organizacijo in izvedbo tečajev ter preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, Ministrstvo za zdravstvo.
 • Pooblastilo izvedencu varstva pred sevanji za izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme na določenih področjih, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
 • Pooblastilo izvedencu varstva pred sevanji za izvajanje usposabljanja delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, na določenih področjih, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
 • Pooblastilo izvedencu varstva pred sevanji za dajanje strokovnih mnenj z določenih področij in izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme na določenih področjih, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
 • Potrdilo programa usposabljanja izpostavljenih delavcev ionizirajočim sevanjem v jedrskem objektu – Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
 • Pooblastilo izvajalcu dozimetrije za:
  – Ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih na podlagi termoluminiscenčne dozimetrije sevanja gama in rentgenske svetlobe;
  – Ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, na podlagi meritev specifične aktivnosti v bioloških vzorcih ali zraku oziroma specifične površinske aktivnosti kontaminiranih površin;
  – Ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, na podlagi meritev radona in radonovih potomcev;
  Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
  – Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
  – Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje meritev optičnega sevanja solarijev, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji.
  – Odločba o določitvi organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno varstvo.
  – Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila, Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo.
  – Odločba za izvajanje nadzora onesnaževanja življenjskega in bivalnega okolja z naravnimi in umetnimi radionuklidi, Republiški komite za zdravstveno in socialno varnost.
 • Pooblastilo izvedencu varstva pred sevanji za:
 • Dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prvega odstavka 27. člena ZVISJV na naslednjih področjih:
  – Dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje kot posledica pospeševanja delcev
  – Dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti in zaprti viri sevanj
  – Dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanja, ali naprave, ki oddajajo sevanje kot posledica pospeševanja delcev
  – Varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih ali manj pomembnih sevalnih objektih
  – Izpostavljenost zaradi naravno prisotnih radioaktivnih snovi
  – Izpostavljenost prebivalcev zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti za dobo petih let
 • Izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih,k preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme na naslednjih področjih:
  – Dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje kot posledica pospeševanja delcev – za dobo dveh let;
  – Dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti in zaprti viri sevanj – za dobo dveh let;
  – Dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanja, ali naprave, ki oddajajo sevanje kot posledica pospeševanja delcev – za dobo pet let;
  – Varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih ali manj pomembnih sevalnih objektih (razen manj pomembnih sevalnih objektov v zdravstvu) – za dobo pet let;
  – Izpostavljenost zaradi naravno prisotnih radioaktivnih snovi – za dobo pet let, št. 594-3/2007-5 z dne 18. 4. 2007, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji – veljavnost: do rokov, navedenih v točki I. in II, oziroma do odvzema pooblastila s strani Uprave RS za varstvo pred sevanji na podlagi mnenja Komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
 • Potrdilo programa usposabljanja izpostavljenih delavcev ionizirajočemu sevanju na področjih:
  – Zdravstvo in veterina (zobozdravstvo, diagnostična radiologija, teleradioterapija, brahiterapija, nuklearna medicina)
  – Izpostavljenost zaradi naravnih virov sevanja (izpostavljenost zaradi radonovih in toronovih potomcev, izpostavljenost v rudniku urana)
  – Industrija in ostale dejavnosti (industrijska radiografija, merjenje gostote in vlage cestišč, ostali zaprti viri in RTG aparati, odprti viri, dela z odprtimi viri razreda I in II.)
  – Usposabljanje odgovornih oseb, št. 594-2/2007-5-04103 z dne 12.4.2007, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji – veljavnost programa: do 12. 4. 2012.
 • Pooblastilo izvajalcu dozimetrije za:
  – Ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih na podlagi termoluminiscenčne dozimetrije sevanja gama in rentgenske svetlobe. Odgovorni strokovnjak – mag. Urban Zdešar;
  – Ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, na podlagi meritev specifične aktivnosti v bioloških vzorcih ali zraku oziroma specifične površinske aktivnosti kontaminiranih površin. Odgovorni strokovnjak – dr. Gregor Omahen;
  – Ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, na podlagi meritev radona in radonovih potomcev. Odgovorni strokovnjak – dr. Gregor Omahen;
  – št. 594-4/2007-6 z dne 26. 3. 2007, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji – veljavnost: do 26. 3. 2012 oziroma do odvzema pooblastila s strani Uprave RS za varstvo pred sevanji na podlagi mnenja Komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvajalca dozimetrije.
 • Odločba o določitvi organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, št.: 07-240/85, z dne 24. 6. 1986, Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno varstvo – veljavnost: neomejeno.
 • Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila, št. 522-1/89, z dne 7. 6. 1989, Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo – veljavnost: neomejeno.
 • Odločba za izvajanje nadzora onesnaževanja življenjskega in bivalnega okolja z naravnimi in umetnimi radionuklidi, št.: 190-1/80-81, z dne 9. 3. 1981, Republiški komite za zdravstveno in socialno varnost – veljavnost: neomejeno.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 • Odločba o vpisu Zavoda SRS za varstvo pri delu v razvid raziskovalnih zavodov, št. 022-106/72 z dne 29. 10. 1973, Republiški sekretariat za prosveto in kulturo – veljavnost: neomejeno.

Ministrstvo za kulturo

 • Odločba o vpisu revije Delo in varnost v razvid medijev, Ministrstvo za kulturo.

Javna agencija za civilno letalstvo RS

 • Certifikat zdravstvenega centra za letalsko osebje SI-AMC No. 01, z dne 9. 4. 2013.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

 • Dovoljenje za izdelavo zdravil – analizo preskušanja zdravil.

Javna agencija RS za varnost prometa

 • Odločba o pooblastilu za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic.

Agencija za raziskovalno dejavnost RS

 • Potrdilo o vpisu v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Državni izpitni center

 • Odločba o izpolnjevanju pogojev za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za varnostni svetovalec/varnostna svetovalka.
 • Odločba o izpolnjevanju pogojev za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za hišnik/hišnica in viličarist/viličaristka.

Inženirska zbornica Slovenije

 • Odločba o vpisu v imenik projektivnih podjetij, Inženirska zbornica Slovenije.

CCR Central Consultancy Register of DG1A

 • Vpis v CCR pod št.: SLO-23347.