1
poslovne enote
1
medicinskih ambulant
1
lastnih parkirišč
1
poslovnih prostorov (m2)

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. družba, ki posluje že 60 let. Skušamo biti najboljši odgovor na vprašanje, kako najlaže priti do najkakovostnejših in celovitih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter v življenjskem okolju Slovenije in širše.

Smo največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Naše dejavnosti so številne in raznolike. Skoraj vse imajo podlago v zakonskih in podzakonskih predpisih. Zaradi posebnosti dejavnosti, prepletenosti in medsebojne soodvisnosti dejavnosti, je težko določiti temeljno dejavnost, čeprav jih je sicer mogoče razvrstiti. Nabor dejavnosti se zaradi odvisnosti od predpisov, stanja in razvoja gospodarstva lahko v času in na geografskem območju spreminja.

Ponujamo storitve, ki temeljijo na širokem strokovnem znanju. Znanje, strokovna usposobljenost zaposlenih in usmerjenost k odjemalcem so zato ključni elementi za uspešno poslovanje.

Naša konkurenčna prednost je dolgoletna tradicija, ki pripomore k prenosu znanja iz generacije v generacijo. Večje število visoko izobraženih zaposlenih različnih profilov in izjemna raznolikost dejavnosti daje družbi možnost poglobljenega poznavanja stanja v slovenski industriji, storitveni dejavnosti in v javnem sektorju, kot tudi prepoznavanje potreb kupcev.

Največja inštitucija z najdaljšo tradicijo na svojem področju v Sloveniji

100+
zaposlenih

Strokovna revija
Delo in varnost

Zagotovljena brezplačna parkirna mesta za obiskovalce

Olimpijski referenčni športnomedicinski center

Vrednote

Temeljne vrednote, skupne vsem različnim dejavnostim, zaokroženih in organiziranih v centre, predstavljajo naslednja osnovna načela delovanja:

  • zadovoljni odjemalci,
  • odličnost v vsem, kar delamo,
  • opravljanje visoko kakovostnih in strokovnih storitev,
  • postavljanje in doseganje zahtevnih ciljev in njihovo dosledno uresničevanje,
  • inovativnost, učinkovitost, prilagodljivost in samoiniciativnost,
  • pošteno, transparentno, nepristransko in etično poslovanje,
  • medsebojno spoštovanje, sodelovanje in učenje,
  • zdrav, zadovoljen in motiviran delavec in
  • odgovornost do naravnega in družbenega okolja.

Upoštevamo načelo »prave ljudi na prava mesta«, zato ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti. Hkrati lahko vsak udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje. S preglednim delovanjem ustvarja zaupanje, zagotavlja varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Poslanstvo

Odjemalcem ponujamo celostne storitve na področju varnosti in zdravja pri delu in v življenjskem okolju. Storitve opravljamo z obsežnimi strokovnim znanjem in po načelih dobre poklicne prakse, delujemo neodvisno in nepristransko, naše delo pa sloni na osnovi sodobnih teoretičnih dognanj in bogatih praktičnih izkušenj.

Poslanstvo družbe lahko strnemo v zagotavljanje varnega in zdravega delovnega in življenjskega okolja. Na začetku in koncu vsake dejavnosti družbe sta varnost ljudi in okolja.

Naše poslanstvo je hkrati preseganje in ne le doseganje pričakovanj zaposlenih, delničarjev, naročnikov, poslovnih partnerjev in širše družbene skupnosti. Poudarjamo, da smo najboljši odgovor na vprašanja kakovosti s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja.

Vizija

Želimo postati vodilna in osrednja, povezujoča institucija na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma varovanja življenjskega in delovnega okolja v Sloveniji.

Naša vizija je doseči in utrditi visoko raven kulture področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in širše.

Pri svojem poslovanju zato želimo zaobjeti pozitivne lastnosti, ki bodo k temu pripomogle: zaupanje in zadovoljstvo odjemalcev, spoštovanje medsebojnih dogovorov, zanesljivost, kakovost, učinkovitost, hitra odzivnost, predanost, konkurenčnost, dinamičnost in celovitost v vsem, kar delamo.

Sistem kakovosti

Vzdržujemo in nadgrajujemo sistem kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST ISO 9001.

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preiskuševalni laboratorij in kot kontrolni organ.

Glede tega izpolnjujemo zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17020.

Preventivne preglede osebja letalskih družb opravljamo na podlagi akreditacije, ki nam jo je podelila Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Smo prva ustanova, ki ji je Olimpijski komite Slovenije podelil naziv Olimpijski referenčni športnomedicinski center.

Struktura zaposlenih

Število zaposlenih po letih

Izkaznica podjetja

ZVD d.o.o. je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 10024700.

ZVD d.o.o.

Organizacijska oblika

Družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital

758.124,76 €

Matična številka

5055580

ID številka za DDV

SI21282692

Transakcijski računi

TRR pri NLB d.d.

SI56 0292 4001 3679 128

TRR pri DBS d.d.

SI56 1910 0001 0147 030

TRR pri GB d.d., Kranj

SI56 0700 0000 1071 067

TRR pri Sberbank d.d.

SI56 3000 0000 2283 998

TRR pri Delavska hranilnica d.d.

SI56 6100 0000 9869 030

TRR pri UniCredit banka Slovenija d.d.

SI56 2900 0000 3377 688

TRR pri BKS Bank AG, b.p.

SI56 3500 1000 1316 978