1
poslovne enote
1
medicinskih ambulant
1
lastnih parkirišč
1
poslovnih prostorov (m2)

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. družba, ki posluje že 60 let. Skušamo biti najboljši odgovor na vprašanje, kako najlaže priti do najkakovostnejših in celovitih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter v življenjskem okolju Slovenije in širše.

Smo največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Naše dejavnosti so številne in raznolike. Skoraj vse imajo podlago v zakonskih in podzakonskih predpisih. Zaradi posebnosti dejavnosti, prepletenosti in medsebojne soodvisnosti dejavnosti, je težko določiti temeljno dejavnost, čeprav jih je sicer mogoče razvrstiti. Nabor dejavnosti se zaradi odvisnosti od predpisov, stanja in razvoja gospodarstva lahko v času in na geografskem območju spreminja.

Ponujamo storitve, ki temeljijo na širokem strokovnem znanju. Znanje, strokovna usposobljenost zaposlenih in usmerjenost k odjemalcem so zato ključni elementi za uspešno poslovanje.

Naša konkurenčna prednost je dolgoletna tradicija, ki pripomore k prenosu znanja iz generacije v generacijo. Večje število visoko izobraženih zaposlenih različnih profilov in izjemna raznolikost dejavnosti daje družbi možnost poglobljenega poznavanja stanja v slovenski industriji, storitveni dejavnosti in v javnem sektorju, kot tudi prepoznavanje potreb kupcev.

Največja inštitucija z najdaljšo tradicijo na svojem področju v Sloveniji

100+
zaposlenih

Strokovna revija
Delo in varnost

Zagotovljena brezplačna parkirna mesta za obiskovalce

Olimpijski referenčni športnomedicinski center

Vrednote

Temeljne vrednote, skupne vsem različnim dejavnostim, zaokroženih in organiziranih v centre, predstavljajo naslednja osnovna načela delovanja:

 • zadovoljni odjemalci,
 • odličnost v vsem, kar delamo,
 • opravljanje visoko kakovostnih in strokovnih storitev,
 • postavljanje in doseganje zahtevnih ciljev in njihovo dosledno uresničevanje,
 • inovativnost, učinkovitost, prilagodljivost in samoiniciativnost,
 • pošteno, transparentno, nepristransko in etično poslovanje,
 • medsebojno spoštovanje, sodelovanje in učenje,
 • zdrav, zadovoljen in motiviran delavec in
 • odgovornost do naravnega in družbenega okolja.

Upoštevamo načelo »prave ljudi na prava mesta«, zato ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti. Hkrati lahko vsak udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno pot. Podpiramo skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje. S preglednim delovanjem ustvarja zaupanje, zagotavlja varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

Poslanstvo

Odjemalcem ponujamo celostne storitve na področju varnosti in zdravja pri delu in v življenjskem okolju. Storitve opravljamo z obsežnimi strokovnim znanjem in po načelih dobre poklicne prakse, delujemo neodvisno in nepristransko, naše delo pa sloni na osnovi sodobnih teoretičnih dognanj in bogatih praktičnih izkušenj.

Poslanstvo družbe lahko strnemo v zagotavljanje varnega in zdravega delovnega in življenjskega okolja. Na začetku in koncu vsake dejavnosti družbe sta varnost ljudi in okolja.

Naše poslanstvo je hkrati preseganje in ne le doseganje pričakovanj zaposlenih, delničarjev, naročnikov, poslovnih partnerjev in širše družbene skupnosti. Poudarjamo, da smo najboljši odgovor na vprašanja kakovosti s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja.

Vizija

Želimo postati vodilna in osrednja, povezujoča institucija na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma varovanja življenjskega in delovnega okolja v Sloveniji.

Naša vizija je doseči in utrditi visoko raven kulture področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in širše.

Pri svojem poslovanju zato želimo zaobjeti pozitivne lastnosti, ki bodo k temu pripomogle: zaupanje in zadovoljstvo odjemalcev, spoštovanje medsebojnih dogovorov, zanesljivost, kakovost, učinkovitost, hitra odzivnost, predanost, konkurenčnost, dinamičnost in celovitost v vsem, kar delamo.

Sistem kakovosti

Vzdržujemo in nadgrajujemo sistem kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST ISO 9001.

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preiskuševalni laboratorij in kot kontrolni organ.

Glede tega izpolnjujemo zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020 in SIST EN ISO 17065.

Preventivne preglede osebja letalskih družb opravljamo na podlagi akreditacije, ki nam jo je podelila Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Smo prva ustanova, ki ji je Olimpijski komite Slovenije podelil naziv Olimpijski referenčni športnomedicinski center.

POLITIKA KAKOVOSTI ZVD d.o.o.

Politiko vodenja kakovosti izraža osredotočenost na zadovoljevanje zahtev odjemalcev, ob istočasnem zadovoljevanju interesov ostalih zainteresiranih.

Zavezanost

Direktor, prokuristki, predstojniki centrov, vodje laboratorijev, tehnični vodja kontrolnega organa, vodja certifikacijskega organa, vodje drugih organizacijskih enot in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo:

 • delali v skladu s sistemom kakovosti, ki smo ga vzpostavili na ZVD Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., in tako v skladu s standardi, ki so osnova našega sistema kakovosti: SIST EN ISO/IEC 17025,  SIST EN ISO/IEC 17020,  SIST EN ISO/IEC 17065, SIST ISO 9001,
 • delali po načelih dobre poklicne prakse in kakovostno opravljali storitve v dobrobit naših odjemalcev, podjetja, zaposlenih in drugih zainteresiranih,
 • delali nepristransko, preprečevali navzkrižje interesov in varovali vse zaupne informacije in osebne podatke.

Pri delu bomo upoštevali usmeritve sprejete politike kakovosti in določila postopkov v sistemu kakovosti. Prav tako se zavezujemo, da bosta Center za medicino dela in Laboratorij za dozimetrijo-področje usposabljanja za delo z ionizirajočimi sevanji, ki imata certifikat kakovosti ISO 9001, delala v skladu z zahtevami standarda SIST ISO 9001, da bo kontrolni organ ZVD za kontrolo dvigal in opreme pod tlakom deloval v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, za katerega ima pridobljeno akreditacijo, da bodo vsi preskusni laboratoriji Centra za fizikalne meritve in Laboratorij za preskušanje, meritve ter požarno in proti-eksplozijsko zaščito delali v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ter da bo certifikacijski organ deloval v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065, Laboratorij za merjenje specifične aktivnosti radionuklidov bo poleg tega delal tudi v skladu za zahtevami dokumenta NRC:10 CFR App. B to Part 50—Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plant. Zavezujemo se, da ZVD vzdržuje status tipa A za Kontrolni organ ZVD, kar pomeni, da skrbimo, da ne obstajajo razlogi in dejavniki, ki bi lahko vplivali na nepristranskost, neodvisnost in poštenost delovanja Kontrolnega organa ZVD za področje dvigal.

Izjava o kakovosti storitev

Zadovoljstvo naših odjemalcev in kakovost naših storitev sta naša prva in najpomembnejša cilja in zato tudi naša največja skrb. Politika ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o. je zato usmerjena v doseganje najvišje mogoče kakovosti. Prizadevamo si, da bi bili v Sloveniji prvi, najboljši in najkakovostnejši ponudnik storitev za naše stranke.

Cilji poslovanja

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • sistematično bomo ugotavljali potrebe strank in v ta namen načrtovali in razvijali optimalne storitve, da bomo lahko ponudili odjemalcem vse tisto, kar na področju naše dejavnosti potrebuje, 
 • storitve bomo izvajali s stalno in visoko konkurenčno kakovostjo, da bodo popolnoma zadovoljile zahteve naročnikov in tudi presegle njihova pričakovanja, ZVD pa dolgoročno zagotavljale poslovni uspeh,
 • pri certificiranju proizvodov bomo s transparentnostjo in strokovnostjo ter drugimi ukrepi pri vseh zainteresiranih straneh krepili zaupanje, da certificirani proizvodi izpolnjujejo specificirane zahteve,
 • varovali in zavarovali bomo vse osebne in druge zaupne podatke, tako zaposlenih kot tudi naših strank,
 • zaposleni si bomo prizadevali za učinkovito in racionalno poslovanje v skladu s sistemom kakovosti,
 • neprestano bomo odpravljali pomanjkljivosti, ker je naš cilj delati brez napak,
 • sistematično bomo izboljševali sistem kakovosti,
 • kakovost našega poslovanja bodo neodvisno potrdile organizacije, ki podeljujejo akreditacijo in certifikate kakovosti.
 

V ta namen bomo:

 • zaposleni nenehno sledili razvoju in potrebam pri raziskovanju, izvajanju in kontroli varnosti pri delu, varstva okolja in požarnega varstva,
 • uporabljali znanstvene metode pri raziskavah in storitvah,
 • storitve opravljali po splošno priznanih metodah in s tehnikami, ki so najboljše in najzanesljivejše in v skladu z načeli dobre prakse,
 • nenehno dvigovali strokovno raven sodelavcev z zaposlovanjem najboljših in sistematičnim usposabljanjem zaposlenih,
 • skrbno izbirali poslovne partnerje, katerih proizvode in storitve bomo uporabljali pri izvedbi svojih storitev,
 • ustvarjali sodobno urejene delovne razmere, ki omogočajo zadovoljstvo in strokovno rast zaposlenih.

 

Izjava o nepristranskosti in nevtralnosti

Najvišje vodstvo ZVD se zavezuje, da z vsemi možnimi ukrepi zagotavlja, da ZVD Zavod za varstvo pri delu na vseh področjih svojega delovanja deluje nepristransko.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. je organiziran tako, da zaposleni nismo pod komercialnimi, finančnimi in drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na kakovost in rezultate našega dela. Dejavnosti posameznih laboratorijev, kontrolnega organa in certifikacijskega organa si ne nasprotujejo. Možnost vplivanja oseb ali organizacij zunaj ZVD na rezultate zdravstvenih pregledov, meritev, analiz, preskušanja, kontrol, različnih strokovnih ocen in elaboratov, ocen tveganja, izvedenskih in drugih mnenj, certifikatov preprečujemo z redno identifikacijo tveganj za nepristranskost na vseh področjih delovanja in z ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjševanje identificiranih tveganj ter z natančnimi navodili ravnanja ob morebitnih poskusih vplivov na naše zaposlene, samo dejavnost pa spremljamo in nadzorujemo ter ocenjujemo tveganja v zvezi s tem.

Vse dejavnosti ZVD, ki bi bile lahko medsebojno v konfliktu interesov, z ustreznimi ukrepi razmejimo in zagotovimo, da do konflikta ne pride. Nagrajevanje osebja ni odvisno od rezultatov posamezne storitve.

Izjava o zaupnosti

Osebje, ki opravlja storitve za naročnike, in drugi zaposleni so ob podpisu pogodbe o zaposlitvi seznanjeni, da so vse informacije o naročnikih naših storitev in njihovi dejavnosti zaupni in predstavljajo poslovno tajnost. Osebje ZVD teh informacij ne posreduje tretjim osebam. Osebje tudi podpiše Izjavo o varovanju osebnih podatkov, zaupnih podatkov in drugih informacij (OB-ZVD-04).

Izjava o odgovornem ravnanju do naravnega in družbenega okolja

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. je kot eno izmed skupnih temeljnih vrednot, ki predstavljajo tudi osnovno načelo delovanja, prevzel »odgovornost do naravnega in družbenega okolja«.

ZVD se je kot družbeno odgovorno podjetje zavezalo k ravnanjem, ki izboljšujejo delovne razmere za zaposlene in s tem povečujejo njihovo zadovoljstvo ter dolgoročno pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja, s hkratnim pozitivnim vplivom na družbo kot celoto.

ZVD se je zavezal, da bo posloval v duhu družbene odgovornosti, s skrbjo za okoljsko problematiko v samem podjetju ter da bo s podpiranjem okoljskih projektov posloval tudi v duhu trajnostnega razvoja.

ZVD se zavezuje, da bo skušal čim bolj učinkovito porabljati energijo, izdelke in storitve, da bo kar v največji možni meri koristil obnovljive vire energije ter da bo okolju prijazno ravnal z odpadki in vodo.

ZVD bo po posameznih področjih redno spremljal porabo in skušal zmanjšati le-to, ter s tem  zmanjšati obremenitev okolja ter stroške poslovanja (energija, voda, papir, kartuše črnil, …).

ZVD bo v prihodnje posvetil posebno pozornost dodatnemu usposabljanju in motivaciji zaposlenih za odgovorno ravnanje z okoljem ter racionalno rabo energije, naravnih virov in materialov.

Struktura zaposlenih

Število zaposlenih po letih

Izkaznica podjetja

ZVD d.o.o. je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 10024700.

ZVD d.o.o.

Organizacijska oblika

Družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital

758.124,76 €

Matična številka

5055580

ID številka za DDV

SI21282692

Transakcijski računi

TRR pri NLB d.d.

SI56 0292 4001 3679 128

TRR pri DBS d.d.

SI56 1910 0001 0147 030

TRR pri GB d.d., Kranj

SI56 0700 0000 1071 067

TRR pri Sberbank d.d.

SI56 3000 0000 2283 998

TRR pri Delavska hranilnica d.d.

SI56 6100 0000 9869 030

TRR pri UniCredit banka Slovenija d.d.

SI56 2900 0000 3377 688

TRR pri BKS Bank AG, b.p.

SI56 3500 1000 1316 978