Domov | Varnost pri delu | Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Kontakt

Gregor OSENAR

Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 38. členu ureja področje usposabljanja za varno in zdravo delo kot enega najpomembnejših preventivnih ukrepov delodajalca. Zakon med drugim določa, da mora biti usposabljanje prilagojeno posebnostim delovnih mest in se mora izvajati po programu, ki ga predhodno sprejme delodajalec.

Varstvo pred požarom

Delodajalec mora na podlagi 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob  nastopu dela,  premestitvi, začetku opravljanja drugega dela, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,  spremembi in uvajanju nove tehnologije. Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati.

V skladu za 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom Zakona o varstvu pred požarom organiziramo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom – prijave 

Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) in v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom organiziramo usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo.

Redno pripravljamo različna izobraževanja, seminarje, delavnice, tečaje in druga strokovna usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, medicine dela, varstva pred požarom in varstva okolja, delovnega prava:

Usposabljanja

 • varnost in zdravje pri delu za različne dejavnosti (vodstveni in vodilni delavci, pisarniški delavci, varno delo s plini, rokovanje z nevarnimi kemikalijami, varno delo za elektrikarje in hišnike, varno delo za monterje in serviserje dvigal, varno delo z azbestom …)
 • usposabljanju delavcev, ki delajo v področjih eksplozijske ogroženosti
 • usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč
 • strokovna usposabljanja (prevoz nevarnega blaga, varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga, varno delo z eksplozivi za trgovce in skladiščnike in odgovorne osebe, voznik viličarja, upravljavec TGM …)
 • osnovna andragoška znanja – uspešno javno nastopanje in stili poučevanja
 • higiena živil v skladu s HACCP sistemom
 • varstvo pred ionizirajočimi sevanji za delavce iz medicine, industrije in raziskovalnih dejavnosti o ustrezni zaščiti ter o načinih varovanja pred škodljivimi učinki sevanja in o merjenju sevanja
 • usposabljanje za reševalce iz dvigal
 • usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
 • izobraževanja s področja celovitega aktivnega zdravstvenega varstva: delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
 • izobraževanja o varnem delu pri izpostavljenosti različnim tveganjem
 • izobraževanja s področja promocije zdravja (ergonomija, stres, izgorelost, preventiva bolezni gibal, alkoholizem in delovno okolje …)

Delavnice in seminarji

 • varnost strojev in dvigal
 • trpinčenje (mobing) in nadlegovanje na delovnem mestu
 • osebna varovalna oprema
 • novosti na področju kemijske zakonodaje
 • ravnaje z odpadki
 • hrup in vibracije v delovnem in življenjskem okolju
 • postopki za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • pravice invalidov
 • preiskave delovnega okolja – prah
 • preiskave delovnega okolja – toplotne razmere
 • razsvetljava na delovnih mestih
 • varno premeščanje bremen
 • nevarnost elektrostatike
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
 • pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • ocenjevanje požarnih nevarnosti in požarnih tveganj
 • varno delo na gradbiščih

Tečaji

 • svetovalec za kemikalije

Na aktualna izobraževanja se lahko prijavite na strani Usposabljanja in seminarji.