Varstvo pred požarom-

Poleg osnovnih usposabljanj iz varstva pred požarom delavcev pred pričetkom dela, ob spremembah delovnega procesa in periodično (skupaj z varnostjo in zdravjem pri delu ali ločeno) izvajamo tudi ostala usposabljanja iz varstva pred požarom.

Dodatne informacije in naročila
V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11) izvajamo:
  • Osnovna ter periodična usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti. Usposabljanja vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah in specifiko javljanja požarov, gašenja začetnih požarov in evakuacije v objektih, za katere so zadolženi.

  • Osnovna ter periodična usposabljanja za gašenje usposobljenih oseb za opravljanje požarne straže s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti.

    Usposabljanja vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah in specifiko izvajanja požarne straže v objektih naročnika – pri pretakanju konkretnih vnetljivih snovi ali gorljivih plinov oz. izvajanju vročih del, ki se izvajajo pri naročniku.
       

Na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju (Ur.l.RS, št.107/07 in 92/10) izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja za izvajalce požarnega varovanja s preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti:

  • operaterje v varnostno nadzornih centrih
  • in varnostnike -intervente
    Usposabljanja za varnostnike vsebujejo praktični trening gašenja na zunanjih površinah.

Skladno s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št.3/07, 9/11, 83/12) organiziramo za naročnike v požarno bolj ogroženih objektih ali objektih, kjer se zbira večje število oseb, letne vaje evakuacije.: