Domov | Tehnična varnost | Preverjanje električnih inštalacij in zaščita pred delovanjem strele

Preverjanje električnih inštalacij in zaščita pred delovanjem strele

ZVD zaposluje veliko število izkušenih strokovnjakov s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za preverjanje vseh vrst električnih inštalacij.

Kontakt

Marjan OCVIRK

Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po spremembah, obnovah in popravilih ter periodično v predpisanih rokih je potrebno opraviti pre­verjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij.

Preverjanje ustreznosti električne inštalacije:

Zahteve za preverjanje električnih inštalacij izhajajo iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah ter tehnične smernice TSG-N-002:2021 – Nizkonapetostne električne inštalacije. Na podlagi pravilnika je preverjanje lahko prvo (novo gradnja) ter redno (1-16 let) ali izredno (se opravi po poškodbah, popravilih ali posegih, vključno z obnovo električnih inštalacij ter po priključitvi novih vgrajenih naprav za proizvodnjo in hranjenje električne energije, ki vplivajo na varnost. Opravi se na električno zaključnih celotah električnih inštalacij, na katerih je bil poseg izveden) ter sodi k vzdrževanju objekta.

Pri preverjanjih se preveri varnost električnih inštalacij in sestavi zapisnik, ki poda jasno in nedvoumno oceno ugotovljenega stanja preverjene električne inštalacije in el. inštalacije vgrajene opreme, ki je funkcionalni del objekta.

Preverjanje kakovosti električne inštalacije:

V skladu s standardom SIST EN 50160 se izmeri kakovost električne napetosti in sicer za:

  • manj zahtevne električne inštalacije v stavbah za opravljanje dejavnosti ali stavbah z znatnim vplivom na odjem se izvede meritve v trajanju enega delov¬nega dneva v tednu, z eno minutnim intervalom, ob zagonu vseh močnejših porabnikov;
  • zahtevne električne inštalacije se izvede meritve v trajanju enega tedna z deset minutnim intervalom z najbolj neugodnim režimom dela.

Po zaključku preverjanja kakovosti električne inštalacije se sestavi zapisnik skladen s  standardom SIST EN 50160 ter tehnično smernico.

Preverjanje ustreznosti in kakovosti zahtevnih in manj zahtevnih nizkonapetostnih električnih inštalacij smejo izvajati le posamezniki s pridobljeno ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Preverjanje zaščite pred delovanjem strele:

Na podlagi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter tehnične smernice TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele morajo biti vse zahtevne in manj zahtevne stavbe (razen eno in dvostanovanjske) opremljene s sistemom zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV, ki mora biti projektiran, izveden in vzdrževan tako, da v celoti zaščiti objekt pred udarom strele ter njenimi posledicami. 

Na podlagi pravilnika je preverjanje lahko prvo (novo gradnja), redno (1-4 leta) ali izredno (opravi se po vsakem neposrednem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po vsakršnih poškodbah stavbe zaradi udara strele ali posegih na sistemu, vključno z njegovo rekonstrukcijo, ki lahko vplivajo na varnost stavbe in uporabnikov). Pri preverjanjih strelovodne inštalacije se preveri varnost vgrajenega sistema in sestavi zapisnik, ki mora podati jasno in nedvoumno oceno ugotovljenega stanja preverjanega sistema.

Redno in izredno preverjanje spada med vzdrževanje objekta.

Preverjanje zahtevnih in manj zahtevnih strelovodnih inštalacij smejo izvajati le posamezniki s pridobljeno ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo za preverjanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.