Domov | Tehnična varnost | Osebna varovalna oprema | Certifikacijski organ

Certifikacijski organ

Certifikacijski organ ZVD je priglašen za ugotavljanje skladnost varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi skladno s spodaj naštetimi standardi.

ZVD je priglašen organ po modulu B Uredbe EU 2016/425 o osebni varovalni opremi in ima številko priglašenega organa 1493.

ODBOR ZA ZAGOTAVLJANJE NEPRISTRANSKOSTI

CERTIFIKACIJSKi SHEMI