Domov | Center medicine dela, prometa in športa | Medicina dela | Predhodni in obdobni zdravstveni pregledi

Predhodni in obdobni
zdravstveni pregledi

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled, in to v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Napotnici
Pošiljanje napotnic

V zakonu o varnosti in zdravju pri delu je določeno, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Delavec ima torej pravico do zdravstvenega pregleda, ki po vsebini ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, ki ga opravlja.

V Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev so predpisane vrste, način, obseg in roki za opravljanje zdravstvenih pregledov. Določeno je, da se preventivni zdravstveni pregledi delavcev opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja s poudarkom na posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju. Pred začetkom preventivnega zdravstvenega pregleda pooblaščeni zdravnik lahko opravi ogled delovnega okolja.

Vrste preventivnih zdravstvenih pregledov:

 • predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
 • usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi in
 • drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Predhodni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavca/kandidata za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Obsega pregled pri specialistu medicine dela. Prometa in športa, anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna), klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase), osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina, radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi, testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha, EKG in spirometrijo ter druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu). Vključuje izdajo zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca. Upoštevajoč pravilnik in oceno tveganja delodajalec na predlog izvajalca medicine dela določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu, zdravstvene preglede in preizkuse, določene v prilogi pravilnika. Izvajalec medicine dela sme določiti tudi krajši rok, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu, kar mora posebej pisno utemeljiti.

Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v primerih:

 • po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
 • če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu,
 • če gre za delavce, ki so se v obdobju enega leta poškodovali pri delu trikrat ali večkrat,
 • po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki,
 • pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če delavec predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja,
 • pred napotitvijo delavca na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja.

Delodajalec je v določenih primerih upravičen delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer:

 • pri zmanjšani delovni zmožnosti,
 • po bolezni ali poškodbi izven dela, ki zahteva daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
 • če obstaja sum, da gre za bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca,
 • če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali poškodbe petkrat ali večkrat.

 Kadar delavec ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za svoje delovno mesto, se bodisi:

 • ne zaposli (če gre za predhodni preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo),
 • se začasno umakne z dela (če gre za začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev, npr. v času po poškodbi),
 • se mu delo prilagodi (če je to izvedljivo),
 • se prerazporedi na drugo delo (s prekvalifikacijo oz. dokvalifikacijo ali brez nje).

Navodila za opravljanje predhodnega in obdobnega zdravstvenega pregleda

Na pregled je potrebno priti TEŠČ. Na dan pregleda je dovoljeno jemati zdravila, vendar le z vodo.

S seboj potrebujete:

 • napotnico (obr. DZS 8.205 za obdobne usmerjene preglede  ali 8.204 za predhodne zdravstvene preglede)
 • zdravstveno kartico in osebni dokument
 • če uporabljate očala ali kontaktne leče jih imejte s seboj, prav tako tudi set za leče
 • ob predhodnem zdravstvenem pregledu se morate dogovoriti, da vaš osebni zdravnik pošlje ZVD vaš zdravstveni karton
 • ob obdobnem zdravniškem pregledu se zdravnik ob samem pregledu odloči ali potrebuje na vpogled tudi zdravstveni karton. V primeru, da ste v zadnjem letu zaradi zdravstvenih težav opravili preglede pri specialistih, prinesite s seboj njihove izvide.