Akreditacije in certifikati

Domov > O ZVD > Reference > Akreditacije in certifikati

Naše storitve opravljamo na viski ravni kakovosti. To dokazujejo akreditacije in certifikati.

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni laboratorij in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za preskusne metode s področij:

  • gradbene akustike in meritev hrupa v okolju,
  • merjenja na področju radiokemije in radioaktivnih sevanj (analize Sr-89/90, gama spektrometrija),
  • merjenja na področju ionizirajočih sevanj (osebna dozimetrija, meritve hitrosti doze, meritve radioaktivne kontaminacije, meritve RTG aparatov medicini)
  • neionizirajočih sevanj (elektromagnetno sevanje) in optičnih sevanj,
  • preskušanja osebne varovalne opreme in
  • vzorčenja in meritve kemijskih in fizikalnih parametrov v vzorcih iz delovnega ali življenjskega okolja

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: LP-032, objavljeni na spletni strani www.sa.gov.si.

ZVD je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020 za izvajanje kontrol na področjih:

  • kontrole dvigal (končne, periodične, sprejemne kontrole in kontrole pred uporabo dvigal za gasilce),
  • kontrolo strojev (naprav za dviganje oseb) in
  • kontrolo tlačne opreme (kurjene ali drugače ogrevane, tlačnih posod, varnostnih ventilov in cevovodov).

Podrobnejši opis akreditiranih metod je podan v Prilogi k akreditacijski listini št.: K-036, objavljeni na spletni strani www.sa.gov.si.

Center za medicino dela ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001 (številka certifikata: Q-263).

Laboratorij za dozimetrijo ima vzpostavljen sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001 za dejavnost usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (številka certifikata: 1210029796 TMS).