Politika kakovosti

Domov > O ZVD > Organiziranost > Politika kakovosti

Politiko vodenja kakovosti izraža osredotočenost na zadovoljevanje zahtev odjemalcev, ob istočasnem zadovoljevanju interesov ostalih zainteresiranih. Direktor, prokuristki in predstojniki centrov sodelujejo pri prepoznavanju in opredeljevanju zahtev kupcev. Direktor je določil politiko kakovosti ZVD in opredelil dolgoročne usmeritve podjetja na področju sistema vodenja kakovosti.

Dejavnost ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o. obsega preskušanje, certificiranje, izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem in življenjskem okolju ter varstvo pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, požarno varstvo, varnost v prometu, izvajanje celovite dejavnosti medicine športa, publicistiko in izobraževanje. Tako opravljamo zdravstvene preglede, menedžerske preglede, različne specialistične zdravstvene preglede, meritve, analize, preskušanja, kontrole, pripravljamo različne strokovne ocene in elaborate, ocene tveganja, podajamo izvedenska in druga mnenja in izvajamo različne vrste usposabljanj, med drugim tudi usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za odjemalce, izvajamo športno vadbo, fizioterapijo in funkcionalno diagnostiko.

Zavezanost

Direktor, prokuristki, predstojniki centrov, vodje laboratorijev, tehnični vodja kontrolnega organa, vodja certifikacijskega organa, vodje drugih organizacijskih enot, skratka vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo delali v skladu s sistemom kakovosti, ki smo ga vzpostavili na ZVD Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., po načelih dobre poklicne prakse in kakovostno opravljali storitve v dobrobit naših naročnikov, podjetja, zaposlenih in drugih zainteresiranih.

Direktor in s tem najvišje vodstvo ZVD razume pomen nepristranskosti vseh dejavnosti ZVD in se zavzema ter zavezuje k uresničevanju nepristranskosti vseh dejavnosti ter k temu, da bo ZVD deloval tako, da bo preprečeval navzkrižje interesov. Hkrati se vsi zaposleni zavezujemo ravnati v skladu z zahtevami  sistema upravljanja informacijske varnosti.

Pri delu bomo upoštevali usmeritve sprejete politike kakovosti in določila postopkov v sistemu kakovosti. Prav tako se zavezujemo, da bosta Center za medicino dela in Laboratorij za dozimetrijo-področje usposabljanja za delo z ionizirajočimi sevanji, ki imata certifikat kakovosti ISO 9001, delala v skladu z zahtevami standarda SIST ISO 9001, da bo kontrolni organ ZVD za kontrolo dvigal in opreme pod tlakom deloval v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, za katerega ima pridobljeno akreditacijo, da bodo vsi preskusni laboratoriji Centra za fizikalne meritve in Laboratorij za preskušanje, meritve ter požarno in proti-eksplozijsko zaščito delali v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ter da bo certifikacijski organ deloval v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065, Laboratorij za merjenje specifične aktivnosti radionuklidov bo poleg tega delal tudi v skladu za zahtevami dokumenta NRC:10 CFR App. B to Part 50—Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plant. Zavezujemo se, da ZVD vzdržuje status tipa A za Kontrolni organ ZVD, kar pomeni, da skrbimo, da ne obstajajo razlogi in dejavniki, ki bi lahko vplivali na nepristranskost, neodvisnost in poštenost delovanja Kontrolnega organa ZVD za področje dvigal.

Izjava o kakovosti storitev

Zadovoljstvo naših odjemalcev in kakovost naših storitev sta naša prva in najpomembnejša cilja in zato tudi naša največja skrb. Politika ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o. je zato usmerjena v doseganje najvišje mogoče kakovosti. Prizadevamo si, da bi bili v Sloveniji prvi, najboljši in najkakovostnejši ponudnik storitev za naše stranke.

Cilji poslovanja

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • sistematično bomo ugotavljali potrebe strank in v ta namen načrtovali in razvijali optimalne storitve, da bomo lahko ponudili stranki vse tisto, kar na področju naše dejavnosti potrebuje, 
 • storitve bomo izvajali s stalno in visoko konkurenčno kakovostjo, da bodo popolnoma zadovoljile zahteve naročnikov in tudi presegle njihova pričakovanja, ZVD pa dolgoročno zagotavljale poslovni uspeh,
 • varovali in zavarovali bomo vse osebne podatke tako zaposlenih kot tudi naših strank,
 • zaposleni si bomo prizadevali za učinkovito in racionalno poslovanje v skladu s sistemom kakovosti,
 • neprestano bomo odpravljali pomanjkljivosti, ker je naš cilj delati brez napak,
 • sistematično bomo izboljševali sistem kakovosti,
 • kakovost našega poslovanja bodo neodvisno potrdile organizacije, ki podeljujejo akreditacijo in certifikate kakovosti.

V ta namen bomo:

 • zaposleni nenehno sledili razvoju in potrebam pri raziskovanju, izvajanju in kontroli varnosti pri delu, varstva okolja in požarnega varstva,
 • uporabljali znanstvene metode pri raziskavah in storitvah,
 • storitve opravljali po splošno priznanih metodah in s tehnikami, ki so najboljše in najzanesljivejše in v skladu z načeli dobre prakse,
 • nenehno dvigovali strokovno raven sodelavcev z zaposlovanjem najboljših in sistematičnim usposabljanjem zaposlenih,
 • skrbno izbirali poslovne partnerje, katerih proizvode in storitve bomo uporabljali pri izvedbi svojih storitev,
 • ustvarjali sodobno urejene delovne razmere, ki omogočajo zadovoljstvo in strokovno rast zaposlenih.

Izjava o nepristranskosti in nevtralnosti

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. je organiziran tako, da zaposleni nismo pod komercialnimi, finančnimi in drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na kakovost in rezultate našega dela. Dejavnosti posameznih laboratorijev, kontrolnega organa in certifikacijskega organa si ne nasprotujejo. Možnost vplivanja oseb ali organizacij zunaj ZVD na rezultate zdravstvenih pregledov, meritev, analiz, preskušanja, kontrol, različnih strokovnih ocen in elaboratov, ocen tveganja, izvedenskih in drugih mnenj, certifikatov preprečujemo z natančnimi navodili ravnanja ob morebitnih poskusih vplivov na naše zaposlene, samo dejavnost pa spremljamo in nadzorujemo.

Vse dejavnosti ZVD, ki bi bile lahko medsebojno v konfliktu interesov, z ustreznimi ukrepi razmejimo in zagotovimo, da do konflikta ne pride. Nagrajevanje osebja ni odvisno od rezultatov posamezne storitve.

Izjava o zaupnosti

Osebje, ki opravlja storitve za naročnike, in drugi zaposleni so ob podpisu pogodbe o zaposlitvi seznanjeni, da so vse informacije o naročnikih naših storitev in njihovi dejavnosti poslovna tajnost. Osebje ZVD teh informacij ne posreduje tretjim osebam. Osebje tudi podpiše Izjavo o varovanju osebnih podatkov (OB-ZVD-04).

Izjava o odgovornem ravnanju do naravnega in družbenega okolja

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. je kot eno izmed skupnih temeljnih vrednot, ki predstavljajo tudi osnovno načelo delovanja, prevzel »odgovornost do naravnega in družbenega okolja«.

ZVD se je kot družbeno odgovorno podjetje zavezalo k ravnanjem, ki izboljšujejo delovne razmere za zaposlene in s tem povečujejo njihovo zadovoljstvo ter dolgoročno pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja, s hkratnim pozitivnim vplivom na družbo kot celoto.

ZVD se je zavezal, da bo posloval v duhu družbene odgovornosti, s skrbjo za okoljsko problematiko v samem podjetju ter da bo s podpiranjem okoljskih projektov posloval tudi v duhu trajnostnega razvoja.

ZVD se zavezuje, da bo skušal čim bolj učinkovito porabljati energijo, izdelke in storitve, da bo kar v največji možni meri koristil obnovljive vire energije ter da bo okolju prijazno ravnal z odpadki in vodo.

ZVD bo po posameznih področjih redno spremljal porabo in skušal zmanjšati le-to, ter s tem  zmanjšati obremenitev okolja ter stroške poslovanja (energija, voda, papir, kartuše črnil, …).

ZVD bo v prihodnje posvetil posebno pozornost dodatnemu usposabljanju in motivaciji zaposlenih za odgovorno ravnanje z okoljem ter racionalno rabo energije, naravnih virov in materialov.


mag. Robert Pistotnik
Direktor ZVD d.o.o.