Domov | Okoljske meritve | Meritve emisij in imisij

Meritve emisij in imisij

Strokovnjaki našega Laboratorija za okoljske meritve izbirajo vzorce za analizo na območju celotne Slovenije.

Kontakt

Primož STRNAD

Z meritvami emisij in imisij ugotavljamo čistost zraka in vplive onesnaženega zraka na ljudi.

Glede emisij iz nepremičnih virov onesnaževanja opravljamo meritve in analize ter izdelujemo poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu. Izvajamo tudi modeliranje razširjanja onesnaževanja. Izdelujemo letna poročila o emisijah snovi v zrak (LPZ) in bilancah topil.

Opravljamo meritve kemičnih snovi v zunanjem zraku in zraku bivalnih prostorov, uradov, šol ipd., meritve in ocene koncentracij vlaken azbesta in drugih vlaknatih materialov, izvedemo meritve in izdelamo poročilo o sestavi odlagališčnega plina na odlagališčih odpadkov ter meritve onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2,5 v zunanjem zraku in notranjih prostorih.