Biološki monitoring

Domov > Okolje > Ekologija in toksikologija > Biološki monitoring

V skladu z 12. členom Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10 in 43/11 – ZVZD-1) se biološki monitoring izvaja:

a) obvezno pri delavcih, ki so pri delu izpostavljeni svincu ali njegovim spojinam in

b) kadar pooblaščeni zdravnik na podlagi zdravstvene ocene tveganja ugotovi:

  • da je izpostavljenost delavca nevarnim kemičnim snovem takšna, da se ugotovljena bolezen ali znaki bolezni lahko pripišejo izpostavljenosti,
  • da obstaja verjetnost, da se bolezen ali znaki bolezni lahko pojavijo pod posebnimi pogoji dela,
  • da diagnostični postopek ne predstavlja tveganja za zdravje delavca in
  • so delavci pri delu izpostavljeni tistim nevarnim kemičnim snovem, za katere je uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II. tega pravilnika.

V Laboratoriju za ekologijo in toksikologijo na ZVD Zavodu za varstvo pri delu d.o.o., se izvaja biološki monitoring za naslednje kemične snovi v zraku in odgovarjajoče metabolite v urinu.

Kemične snovi v zraku in metabolit v urinu

Za vse dodatne informacije glede odvzema vzorcev, shranjevanja in transporta vzorcev ter analize ostalih nevarnim kemičnim snovem, za katere je uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II. tega pravilnika, se lahko obrnete na:

  • Marija STRITAR, univ.dipl.kem.,
    T 01 585 51 72; M 041 692 207; E Marija Stritar
  • dr.Boštjan PODKRAJŠEK, univ.dipl.kem.,
    T 01 585 51 24; M 031 395 538; E Boštjan Podkrajšek