Standardni pogoji poslovanja

Domov > O ZVD > Standardni pogoji poslovanja

Standardni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih odjemalcev – ZVD in naročnika storitev. Določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del posebnih dogovorov med pogodbenima strankama.

Standardni pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni standardni pogoji začnejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh www.zvd.si. Standardni pogoji poslovanja so na voljo tudi na sedežu podjetja na Chengdujski cesti 25 v Ljubljani.

Naročanje storitev

Ponujamo naslednje možnosti naročanja storitev.

Pošljite nam naročilnico:

  • po elektronski pošti posamezni pristojni osebi (elektronski naslovi so objavljeni med Pomembnejšimi kontakti)
  • elektronsko preko spletne strani www.zvd.si
  • po telefaksu na številko 01 585 51 01
  • po pošti na naslov: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje

Naročilnico nam lahko izročite osebno ali z ZVD sklenete pogodbo.

Zdravstvene storitve lahko naroči tudi z napotnico (obrazec DZS 8.204, 8.205), osebno na sedežu ZVD za samoplačniške preglede ali z napotnico zdravstvenega doma.

Na vašo željo vam pred naročilom izstavimo predračun za izvedbo želenih storitev.

Preklic naročila

Rok za preklic pogodbe je določen vsakič posebej v pogodbi. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj dva dni pred dogovorjenim rokom za začetek izvajanja storitve.

Cene storitev in plačilo

Cene storitev ZVD obračunamo po ceniku storitev, ki je bil v veljavi ob opravljanju storitve. Zadnji veljaven cenik storitev je na voljo na sedežu ZVD. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa. Pr zdravstvenih storitvah DDV ne obračunavamo.

Po opravljenem delu in izstavitvi poročila, izvida, zdravniškega spričevala, oziroma drugega končnega dokumenta ZVD naročniku izstavi končni račun za opravljeno delo. Potni stroški se obračunajo posebej, po veljavnih določilih.

Rok plačila je 15 dni. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

Varovanje poslovne skrivnosti

ZVD se zavezuje, da ves čas, tudi po zaključku dela, kot poslovno skrivnost varuje vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oziroma ostale podatke, ki so mu bili dostopni pri opravljanju storitve in se nanašajo na naročnika in na njegovo poslovanje, tudi informacije, ki jih pridobi od drugih virov.

ZVD se zavezuje, da bo v primeru, kadar bo zakon od njega zahteval, da izda zaupno informacijo naročnika, le tega vnaprej obvestil o informacijah, ki jih namerava posredovati tretji osebi. Prav tako bo naročnika predhodno obvestil če je s pogodbo pooblaščen da izda zaupno informacijo tretji osebi.

Pritožbe in prizivi

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu ZVD. V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik priziv obvezno podati pisno. ZVD se zavezuje, da bo pritožbe oziroma prizive rešil v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestil pritožnika. Pritožbe obravnavamo nediskriminatorno in nimajo posledic na nadaljnje sodelovanje. Postopek, po katerem ZVD rešuje pritožbe in prizive, je na voljo na vpogled pri vodji kakovosti ZVD.