Aktualno

Domov > Aktualno

Obvestilo o odločbi ATVP

Obvestilo o odločbi ATVP
25.04.2014

V skladu s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odločba US, 10/12, 38/12, 56/13 in 63/13 - ZS-K) družba ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. kot ciljna družba objavlja odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-3/2014-7 z dne 19.3.2014, s katero je agencija odločila:

»Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika, družbe PISTOTNIK, d.o.o., Litostrojska cesta 38, Ljubljana za 186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZVDG zmanjšano za 177.779 delnic oznake ZVDG, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 8.997 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZVDG ciljne družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana - Polje, ki je trajala od 21. 3. do 18. 4. 2014, uspešna.«

Ljubljana, 25. 4. 2014

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Izvršni direktor in član upravnega odbora
Miran Kalčič

Vse novice