Aktualno

Domov > Aktualno

Skupaj smo boljši

Skupaj smo boljši
24.08.2012

Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, o pomembni novi kampanji

Največja svetovna kampanja o varnosti in zdravju pri delu je spet tu, in sicer z novo temo. Cilj kampanje o zdravem delovnem okolju za obdobje 2012–2013 z naslovom Partnerstvo za preprečevanje tveganj je pomagati podjetjem, delavcem in njihovim predstavnikom, da sodelujejo pri obvladovanju tveganj, s katerimi se srečujejo evropski delavci.

Zakaj potrebujemo tovrstno kampanjo? Kljub napredku, ki je bil v zadnjih nekaj letih dosežen na področju varnosti in zdravja pri delu, po nepotrebnem umre več tisoč delavcev v Evropi. Vsako leto v EU zaradi nezgode na delovnem mestu umre več kot pet tisoč petsto oseb. Poleg tega jih več tisoč umre zaradi poklicnih bolezni, kar pomeni ena oseba vsake tri minute in pol.

Ti smrtni primeri so le del zgodbe: na milijone drugih evropskih delavcev mora živeti s posledicami nezgod na delovnem mestu ali dolgotrajno okvaro zdravja zaradi dela.

Samo poskušajmo izračunati gospodarske posledice vsega zgoraj navedenega – po naših ocenah nezgode na delovnem mestu in slabo zdravstveno stanje delavcev EU kot celoto vsako leto stanejo približno 4 % celotnega BDP oziroma 490 milijard EUR. V teh številkah pa niso upoštevani človeški stroški, ki jih ni mogoče številčno opredeliti.

Kar vemo je, da je večino teh nezgod in primerov bolezni mogoče preprečiti, načela preprečevanja tveganj pa so jasna in dobro znana.

Preprečevanje tveganj je dejansko osrednji del pristopa, ki smo si ga začrtali v Evropi za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. Če pogledate evropsko zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, boste videli, da je v njej vedno znova poudarjen pomen preprečevanja tveganj in obveznosti delodajalcev, da to preprečevanje izvajajo.

Vendar ni dovolj le sprejemati zakonov, ki ljudem narekujejo, kaj morajo storiti. Poskrbeti moramo, da se delodajalci in delavci bolj zavedajo svojih odgovornosti ter da spoznajo, da je preprečevanje tveganj najbolj učinkovito, kadar sodelujemo. Zato je glavna pozornost v naši novi kampanji namenjena preprečevanju tveganj in koristim, ki jih prinaša sodelovanje pri njegovem izvajanju.

V skladu z evropsko zakonodajo so vodstveni delavci in organizacije, ki jih ti vodijo, primarno odgovorni za zagotavljanje varnosti delavcev. Bistvenega pomena sta ustrezna vodilna vloga in pobuda vodstva na tem področju. Vendar vemo tudi, da je preprečevanje tveganj najbolj učinkovito, kadar vodstveni delavci v ta proces vključijo delavce. Ti pogosto najbolje poznajo svoje delovno mesto in morebitna tveganja, povezana z njimi, prav tako pa so običajno ravno oni tisti, ki bodo izvedli vse spremembe, ki jih je treba uvesti.

Iz naših raziskav vemo, da sta vodilna vloga in pobuda vodstva ter dejavno sodelovanje delavcev ključnega pomena za uspešno upravljanje varnosti in zdravja pri delu ne glede na velikost organizacije. Naša evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ali raziskava ESENER), v kateri je sodelovalo približno 36 000 vodstvenih delavcev in predstavnikov delavcev, ponazarja, kako se trenutno varnost in zdravje na evropskih delovnih mestih upravljata (www.esener.eu). Raziskava ESENER jasno kaže, da je večja verjetnost (do desetkrat večja), da imajo podjetja vzpostavljene ustrezne politike na področju varnosti in zdravja, če se je njihovo vodstvo ustrezno zavezalo varnosti in zdravju pri delu in če imajo v podjetju visoko stopnjo sodelovanja delavcev. Veliko bolje delamo, kadar sodelujemo.

Dober primer, kako dobro lahko poteka delo, kadar delodajalci in delavci sodelujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, je gradnja olimpijskega parka in stadiona za olimpijske igre v Londonu leta 2012. V tistem času je bil to največji infrastrukturni gradbeni projekt v Evropi, ki je vključeval približno 36 000 delavcev in najrazličnejše izvajalce, od velikih multinacionalnih družb do malih in srednje velikih podjetij. Ves čas trajanja projekta je bil resničen poudarek na sodelovanju delavcev in njihovih povratnih informacijah. To so prve olimpijske igre, pri katerih gradnja olimpijskega stadiona ni zahtevala smrtnih žrtev. Na splošno je bila stopnja nezgod približno enaka kot tista v vseh sektorjih Združenega kraljestva, ne le v gradbeništvu.

Glavna pozornost naše kampanje o zdravem delovnem okolju, ki smo jo začeli izvajati aprila, je namenjena spodbujanju vodilnih in najvišjih vodstvenih delavcev, da sodelujejo pri zmanjševanju tveganj, ter spodbujanju delavcev in njihovih predstavnikov, da za zmanjšanje tveganj sodelujejo z vodstvenimi delavci.

Naše kampanje o zdravem delovnem okolju pa so uspešne le, če lahko dosežejo delovna mesta po vsej Evropi. Smo majhna agencija in zavedamo se, da vsega tega ne moremo doseči sami. Zato bomo pri tej kampanji uporabili vse naše izkušnje, ki smo jih pridobili s sodelovanjem z našimi mrežami partnerjev: na primer z našimi informacijskimi točkami, ki so nacionalni predstavniki za varnost in zdravje pri delu v državah članicah EU; z mrežo Enterprise Europe, ki je ključna vez z evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter s katero sodelujemo od leta 2009, kar nam omogoča, da s pomembnimi zdravstvenimi in varnostnimi sporočili dosegamo mala in srednje velika podjetja; in z našimi uradnimi evropskimi partnerji kampanje, ki so velike vseevropske organizacije in ki bodo v sodelovanju s svojimi oskrbovalnimi verigami in mrežami širile sporočilo naše kampanje.

Namen te kampanje je torej spodbuditi organizacije vseh velikosti k sodelovanju. Celo najmanjše organizacije lahko pomagajo širiti in spodbujati naša sporočila z uporabo informacij in promocijskega gradiva, ki je brezplačno na voljo v 24 jezikih na naši spletni strani. Organizirajo lahko lastne prireditve in dejavnosti za ozaveščanje: številne organizacije se odločijo to storiti med evropskim tednom varnosti in zdravja pri delu, ki poteka oktobra vsako leto. Poleg tega lahko sodelujejo na našem natečaju za podelitev priznanj za dobro prakso, v okviru katerega so nagrajene organizacije različnih velikosti, ki so uvedle inovativne načine za promocijo varnosti in zdravja.

Na podlagi rezultatov naše nedavne vseevropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu lahko z razlogom sklepamo, da bo kampanja uspešna, saj se zdi, da so vodstveni delavci dovzetni za izboljšave. Javnomnenjska raziskava, ki jo je opravila družba Ipsos MORI in v okviru katere so bili opravljeni razgovori s 35 000 osebami, kaže, da je večina delavcev v EU prepričanih, da bi bila zdravstvena in varnostna težava obravnavana, če bi bila nadzorna oseba opozorjena nanjo (http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures).

Razlog za optimizem je tudi naša sposobnost, da s sporočili o pomenu varnosti in zdravja pri delu dosegamo delavce v vsej Evropi. V okviru naše javnomnenjske raziskave je bilo ugotovljeno, da večina Evropejcev meni, da so dobro obveščeni o varnosti in zdravju na delovnem mestu, pri čemer se jih skoraj četrtina šteje za „zelo dobro obveščene“, kar pomeni povečanje glede na zadevno število iz naše prejšnje evropske javnomnenjske raziskave. Vendar so v zvezi s tem velike razlike po državah članicah EU, zato je ključni namen naše kampanje izmenjati dobre prakse na področju preprečevanja tveganj med podjetji vseh velikosti in iz vseh sektorjev kjer koli v EU.

Naša kampanja o zdravem delovnem okolju v teh težkih gospodarskih časih pošilja organizacijam pomembno sporočilo o pomenu vlaganja časa in virov v preprečevanje tveganj. Dokazi so jasni: naložbe v varnost in zdravje pri delu prinašajo koristi. Zmanjšujejo odsotnost z dela in fluktuacijo zaposlenih, izboljšujejo razpoloženje zaposlenih in povečujejo produktivnost. Podjetja so zaradi partnerstva za preprečevanje tveganj bolj konkurenčna.

Za več informacij o kampanji obiščite spletno stran www.healthy-workplaces.eu.

Vse novice