Nevarnosti elektrostatike

 Nevarnosti elektrostatike

Založnik: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Objavljeno dne: 16.12.2010

Cena: 105,00 €

Knjiga je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete s pojavi elektrostatike: projektanti, tehnologi, varnostni inženirji, strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite, elektrotehnike, kemije, strojništva, fizike, logistike, transporta, lesne industrije, vzdrževanja in drugih panog, kjer se pojavljajo nevarni učinki elektrostatike, in tisti, ki Vas to področje zanima.

Glavna poglavja v knjigi zajemajo:

  • Električni pojavi, ki vodijo k nevarnostim elektrostatičnih razelektritev
  • Kopičenje naboja in vrste hitrih razelektritev
  • Elektrostatika in človek, električni udar, ozemljitve in povezave
  • Elektrostatika v trdnih snoveh in tekočinah
  • Elektrostatika v plinih, prahu in praških
  • Elektrostatika in protieksplozijska zaščita

Teme predstavljene v knjigi:

Podana je kratka razlaga osnovnih pojmov s področja elektrotehnike, katerih poznavanje je potrebno za razumevanje elektrostatičnih pojavov. Slednji so podrobno predstavljeni predvsem z vidika varnosti in zdravja pri delu. Razložene so neposredne ali posredne nevarnosti in pogosto zelo visoke stopnje tveganja v delovnem in življenjskem okolju. Gre zlasti za nevarne vire vžiga vnetljivih atmosfer in nekoliko redkeje za nevarnost električnega udara.

Predstavljena so različna področja dela, kjer so učinki elektrostatike še posebej nevarni. V prvi vrsti so to tehnološki procesi in postopki, v katerih imamo opravka z neprevodnimi materiali, tekočimi trakovi, jermeni, vnetljivimi tekočinami, plini, prahom in praški. Obrazloženi so učinkoviti varnostni ukrepi, s katerimi vsa neposredna in posredna tveganja elektrostatike ustrezno znižamo oziroma odpravimo.

 

Kontaktna oseba:
Jana CigulaT 01 58 55 128 - direktna, 041 616 901 F 01 585 51 80

Vse publikacije